Handhaving Wet DBA opgeschort tot 2018

Het kabinet heeft besloten om tot 1 januari 2018 niet handhavend op te treden voor wat betreft de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). De implementatiefase van de Wet DBA is daarom verlengd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2018.

De Wet DBA - en daarmee ook de modelovereenkomst die op 1 mei 2016 de Verklaring arbeidsrelatie heeft vervangen - leidde in de praktijk nog steeds tot grote onzekerheid over de arbeidsrelaties die opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar aangaan. De verlenging van implementatiefase heeft tot gevolg dat de Belastingdienst tot 1 januari 2018 terughoudend is bij het handhaven van deze nieuwe regels.

Zekerheid over de loonheffingen

In de Wet DBA is opgenomen dat opdrachtgever en opdrachtnemers de contracten die zij gebruiken, kunnen voorleggen aan de Belastingdienst om zekerheid te krijgen over de loonheffingen. De Belastingdienst beoordeelt dan of werken volgens de overeenkomst tot vrijwaring voor de loonheffingen voor de opdrachtgever leidt. Het gebruik van een modelovereenkomst is niet verplicht. Als in de praktijk overduidelijk blijkt dat er geen sprake is van een dienstverband, kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers ook zonder een modelovereenkomst werken.

Bv zonder activiteiten moet ook aangifte doen

Ook als een bv geen activiteiten meer verricht en zelfs geen bankrekeningen meer heeft, moet ze toch aangifte doen als de inspecteur hiertoe een uitnodiging doet. Dat heeft de Hoge Raad onlangs bevestigd.

Een bv had over twee jaren geen aangifte vennootschapsbelasting gedaan. De inspecteur had de bv wel uitgenodigd tot het doen van aangifte. Maar zelfs na een herinneringsbrief en een aanmaning bleef de aangifte achterwege. Pas toen de inspecteur een ambtshalve aanslag en een verzuimboete (tool) oplegde wegens het niet voldoen aan de aangifteplicht, kwam de bv in actie en stapte naar de rechter. Omdat de bv haar aangifteplicht had geschonden, rustte op haar de omgekeerde en verzwaarde bewijslast om aan te tonen dat de aanslag van de inspecteur niet klopte.

Geen accountant om jaarrekening op te stellen

Dit probeerde de bv door te stellen dat ze slechts een lege vennootschap was zonder bankrekeningen en een administratie (tool). Ze had de laatste jaren geen enkele activiteit meer ondernomen en ze meende dat het, zonder dat er belastbare feiten werden verricht, niet nodig was om aangifte te doen. Maar volgens het gerechtshof was dit niet voldoende om de bv te ontslaan van haar aangifteplicht. De Hoge Raad heeft dit oordeel nu bevestigd. Voor concerns met een aantal lege bv’s kan het daarom raadzaam zijn om nog eens na te gaan of het niet verstandiger is deze bv’s op te heffen.

Zzp'er mag huur werkruimte toch niet aftrekken

Staatssecretaris Wiebes van Financiën komt binnenkort met een nota van wijziging waarin is opgenomen dat zzp’ers hun huur niet meer mogen aftrekken als zij 10% van de huurwoning als werkruimte gebruiken. Hiermee wordt het oordeel van de Hoge Raad aan de kant geschoven.

In augustus van dit jaar gaf de Hoge Raad aan dat ondernemers voor de inkomstenbelasting de door hen betaalde huur mochten aftrekken als zij 10% van hun huurwoning gebruikten als werkruimte. De staatssecretaris heeft nu een einde gemaakt aan deze regeling omdat hij, door alle aandacht die het arrest heeft getrokken, verwacht dat het de schatkist te veel gaat kosten.

Ongelijkheid tussen ondernemers met koophuis en huurhuis

Daarnaast ontstond er door het arrest een ongelijkheid tussen de behandeling van een onzelfstandige werkruimte bij ondernemers met een huurhuis en met een koophuis. Deze ongelijkheid is door de nota van wijziging nu weer rechtgetrokken. Kosten voor een zelfstandige werkruimte in zowel een koophuis als een huurhuis blijven gewoon aftrekbaar.